1. Khilmanovich,V.N. Inductiveandhistoricmethodsofteachingphysicsformedicalstudents – transformationofphysicaldefinition/ V.NKhilmanovich // Journalof theGrodnoStateMedicalUniversity.- 2016.- № 1.-  P.117-121
  2. Sakovich, Т.N. Wavelet-transformationasthemethodofanalysisofspectral characteristics: monograph / Т.N. Sakovich .- Lambert,2015.
  3. Pashko, A.K. Establishment of students’ information competence  at the MedicalUniversity/ A.K. Pashko//Vesnik of YankaKupala State University of Grodno. Series 3. - 2018.- Vol. 8(2).-  P.97-105.
  4. Chernyak, S.A. Efficacyofprognosisofpyrogenaltherapyinpatientswithchronichepatitis /ChernyakS.А., Tsirkunov V.М., DoroshenkoЕ.М., KopytskijА.V. // JournaloftheGrodnoStateMedicalUniversity.-2018.- Vol.16, № 3.-  P. 311-316.