Экономическая история Беларуси

1. Назва спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Эканамічная гісторыя Беларусі
2. Спецыяльнасць I-79 01 05 Медыка-псіхалагічная справа
3. Курс навучання 2
4. Семестр навучання 4
5. Працаёмкасць у заліковых адзінках 2
6. Ступень, званне, прозвішча,  імя, імя па бацьку выкладчыка К.г.н., дацэнт Грэсь Сяргей Мiхайлавiч
К.г.н. Чарнякевiч Iрына Сафронаўна

 
7. Мэты спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Рознабаковае вывучэнне і засваенне студэнтамі гістарычнага вопыту эканамічнай дзейнасці, асноўных этапаў развіцця народнай гаспадаркі Беларусі, сацыяльна-эканамічных працэсаў, тэндэнцый і перспектыў эканамічнага развіцця беларускага  грамадства.
8. Перарэквізіты (абавязковая дысцыпліна інтэграванага модуля) Эканамічная тэорыя
9. Змест спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Гаспадарчая дзейнасць людзей на беларускіх землях у часы першабытнага грамадства (100 тыс. г. да н.э. – VІ ст.  н.э.). Станаўленне і развіцц феадальнай гаспадаркі на беларускіх землях у VI – першай палове XVII ст. Эканамічнае становішча Беларусі ў часы познягафеадалізму (другая палова ХVІІ – першая палова ХІХ ст.) Станаўленне і развіцц капіталістычнай эканомікі Беларусі ў другой палове ХІХ ст. Эканамічнае развіцц Беларусі ў пачатку ХХ ст. (1900 – 1917). Эканоміка беларусі пасля кастрычніцкай рэвалюцыі і ў гады першых пяцігодак (1917-1941 гг.). Эканоміка заходняй беларусі ў складзе польскай дзяржавы (1921–1939). Эканоміка беларусі ў 40-я–80-я гг. ХХ ст. Эканамічнае развіцце Рэспублікі Беларусь у 1991-2012 гг.
10. Рэкамендуемая літаратура 1. Вощанова, Г.П. Экономическая история: учебное пособие для вузов по напр. «Экономика» и экон. спец. / Г. П. Вощанова, Г. С. Годзина. –М.: ИНФРА-М, 2007. – 254
2. Галубовіч, В.І. Эканамічны стан, побыт і гандаль Старажытнай Беларусі (ІХ – ХІІІ стст.) /В.І. Галубовіч. – Мн.: ВП ―Экаперспектыва, 1997. – 210 с.
3. Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэбны дапаможнік /  [В.І. Галубовіч і інш.: пад рэд. В.І. Галубовіча]. – 2-е  выд. – Мінск: Экаперсспектыва, 1996. – 430 с.
11. Метады выкладання Праблемны, наглядны, аналіза канкрэтных сітуацый  (кейс-метад), эўрыстычны, часткова-пошукавы
12. Мова навучання Беларуская, руская