Экономическая история Беларуси

1. Назва спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Эканамічная гісторыя Беларусі
2. Спецыяльнасць I-79 01 05 Медыка-псіхалагічная справа
3. Курс навучання 2
4. Семестр навучання 4
5. Працаёмкасць у заліковых адзінках 2
6. Ступень, званне, прозвішча,  імя, імя па бацьку выкладчыка К.г.н., дацэнт Грэсь Сяргей Мiхайлавiч
К.г.н., старэйшы выкладчык Чарнякевiч Iрына Сафронаўна

 
7. Мэты спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Рознабаковае вывучэнне і засваенне студэнтамі гістарычнага вопыту эканамічнай дзейнасці, асноўных этапаў развіцця народнай гаспадаркі Беларусі, сацыяльна-эканамічных працэсаў, тэндэнцый і перспектыў эканамічнага развіцця беларускага  грамадства.
8. Перарэквізіты (абавязковая дысцыпліна інтэграванага модуля) Эканамічная тэорыя
9. Змест спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Гаспадарчая дзейнасць людзей на беларускіх землях у часы першабытнага грамадства (100 тыс. г. да н.э. – VІ ст.  н.э.). Станаўленне і развіцц феадальнай гаспадаркі на беларускіх землях у VI – першай палове XVII ст. Эканамічнае становішча Беларусі ў часы познягафеадалізму (другая палова ХVІІ – першая палова ХІХ ст.) Станаўленне і развіцц капіталістычнай эканомікі Беларусі ў другой палове ХІХ ст. Эканамічнае развіцц Беларусі ў пачатку ХХ ст. (1900 – 1917). Эканоміка беларусі пасля кастрычніцкай рэвалюцыі і ў гады першых пяцігодак (1917-1941 гг.). Эканоміка заходняй беларусі ў складзе польскай дзяржавы (1921–1939). Эканоміка беларусі ў 40-я–80-я гг. ХХ ст. Эканамічнае развіцце Рэспублікі Беларусь у 1991-2012 гг.
10. Рэкамендуемая літаратура

Основная:

1. Брыгадзін, П.І.  Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі : вучэбны дапаможнік для студ. вышэйш. навуч. устаноў: рэкамендавана вучэбна-метадычным аб'яднаннем па гуманітарнай адукацыі / П. І. Брыгадзін. - Мінск : ДІКСТ БДУ, 2015. - 287 с.

2. Елизаров, С.А. История Беларуси в контексте европейской цивилизации : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования : допущено Министерством образования Респ. Беларусь / [С. А. Елизаров и др.]. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2016. – 398 с.

3. Лемешевский, И.М. Национальная экономика Беларуси : основы стратегии развития : курс лекций для студ. экон. спец. вузов / И. М. Лемешевский. - Минск : ФУАинформ,  2012. - 559 с.

4. Шимов, В.Н. Национальная экономика Беларуси  : учебник : для студ. учреждений высш. образования по экон. специальностям : допущ. М-вом образования Респ. Беларусь / [В. Н. Шимов и др.] ; под ред. В. Н. Шимова, 2012. – 649 с.

Дополнительная:

5. Ковкель, И.И. История Беларуси : с древнейших времен до нашего времени / И. И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. - 8-е изд. - Минск : Аверсэв, 2010. – 621 с.

6. Лемешевский, И.М.  Макроэкономика: мировой опыт и белорусская практика : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. : рек. УМО вузов Респ. Беларусь по экон. образованию / И. М. Лемешевский, 2009. - 701 с.

7. Рындова, О.Н. Экономическая теория : краткий курс лекций для студ. лечеб., педиатр., мед.-психол. и мед.-диагност. фак. / О. Н. Рындова.- Гродно: ГрГМУ, 2013. - 194 с.
11. Метады выкладання Праблемны, наглядны, аналіза канкрэтных сітуацый  (кейс-метад), эўрыстычны, часткова-пошукавы
12. Мова навучання Беларуская, руская