История культуры Беларуси

1. Назва спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Гісторыя культуры Беларусі
2. Спецыяльнасць I-79 01 01 Лячэбная справа
I-79 01 02 Педыятрыя
I-79 01 04 Медыка-дыягнастычная справа
3. Курс навучання 1
4. Семестр навучання 2
5. Працаёмкасць у заліковых адзінках  
6. Ступень, званне, прозвішча,  імя, імя па бацьку выкладчыка К.г.н. Чарнякевіч Ірына Сафронаўна
7. Мэты спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Фарміраваць уменне абагульняць і сістэматызаваць  гістарычныя факты, даваць аб’ектыўную ацэнку  найбольш важным падзеям і працэсам гісторыі культуры;  вывучэнне гістарычнага  шляху культуры Беларусі са  старажытнасці да нашых дзён.
8. Перарэквізіты (абавязковая дысцыпліна інтэграванага модуля) Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі
9. Змест спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Станаўленне хрысціянства і  развіцц культуры  старажытнай Беларусі (X-XIII стст.) Культура Беларусі ў  другой палове ХІІІ  – ХV ст. Рэнесанс і ўздым духоўнай  культуры (XIV-XVI ст.) Спад Рэнесансу.
Контрэфармацыя і Асветніцтва (XVII-XVIII стст.)
Культура эпохі фарміравання беларускай нацыі ( XIX ст.)  Беларускае нацыянальнае адраджэнне і развіцц  культуры (1902  – 1921 гг.). Беларусізацыя ў БССР.
Здабыткі і трагічныя страты (20-30-я гг.) Культура  Заходняй Беларусі (1921  – 1939 г.). Культурнае жыцц  Беларусі ў другой палове 40-х  – 80-я г.  ХХ ст.  Нацыянальна-культурнае Адраджэнне ў Рэспубліцы  Беларусь: складаны і супярэчлівы шлях развіцця.  Культура беларускага замежжа. Культурнае жыцц  Беларусі на сучасным этапе развіцця грамадства.
10. Рэкамендуемая літаратура 1. Парашкоў С.А. Гісторыя культуры  Беларусі. Мн., 2003. Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі.  – Мн.,  1996.
2. Гісторыя беларускай культуры: вуч.-метад. дапаможнік. /  Склад. Соркіна І.В., Белазаровіч В.А. – Гродна, 2004.
3. Культура беларускага замежжа / Пад рэд.
4. А.Сабалеўскага. Кн. 1.– Мн., 1993.; Кн. 2.  – Мн., 1993.;  Кн. 3. – Мн., 1998.
11. Метады выкладання Праблемны, наглядны, аналіза канкрэтных сітуацый  (кейс-метад), эўрыстычны, часткова-пошукавы
12. Мова навучання Беларуская, руская