История культуры Беларуси

1. Назва спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Гісторыя культуры Беларусі
2. Спецыяльнасць I-79 01 01 Лячэбная справа
3. Курс навучання 1
4. Семестр навучання 2
5. Працаёмкасць у заліковых адзінках  
6. Ступень, званне, прозвішча,  імя, імя па бацьку выкладчыка К.г.н. Чарнякевіч Ірына Сафронаўна
7. Мэты спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Фарміраваць уменне абагульняць і сістэматызаваць  гістарычныя факты, даваць аб’ектыўную ацэнку  найбольш важным падзеям і працэсам гісторыі культуры;  вывучэнне гістарычнага  шляху культуры Беларусі са  старажытнасці да нашых дзён.
8. Перарэквізіты (абавязковая дысцыпліна інтэграванага модуля) Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі
9. Змест спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Станаўленне хрысціянства і  развіцц культуры  старажытнай Беларусі (X-XIII стст.) Культура Беларусі ў  другой палове ХІІІ  – ХV ст. Рэнесанс і ўздым духоўнай  культуры (XIV-XVI ст.) Спад Рэнесансу.
Контрэфармацыя і Асветніцтва (XVII-XVIII стст.)
Культура эпохі фарміравання беларускай нацыі ( XIX ст.)  Беларускае нацыянальнае адраджэнне і развіцц  культуры (1902  – 1921 гг.). Беларусізацыя ў БССР.
Здабыткі і трагічныя страты (20-30-я гг.) Культура  Заходняй Беларусі (1921  – 1939 г.). Культурнае жыцц  Беларусі ў другой палове 40-х  – 80-я г.  ХХ ст.  Нацыянальна-культурнае Адраджэнне ў Рэспубліцы  Беларусь: складаны і супярэчлівы шлях развіцця.  Культура беларускага замежжа. Культурнае жыцц  Беларусі на сучасным этапе развіцця грамадства.
10. Рэкамендуемая літаратура

Основная:

1. Брыгадзін,П.І. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі : вучэбны дапаможнік для студ. вышэйш. навуч. устаноў : рэкамендавана вучэбна-метадычным аб'яднаннем па гуманітарнай адукацыі / П. І. Брыгадзін. - Мінск : ДІКСТ БДУ, 2015. - 287 с.

2. Елизаров,С. А. История Беларуси в контексте европейской цивилизации : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования : допущено Министерством образования Респ. Беларусь / [С. А. Елизаров и др.]. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2016. – 398с.

Дополнительная:

3. Новик, Е.К. История Беларуси : с древнейших времен до 2012 г. : учеб. пособие : допущ. М-вом образования Респ. Беларусь для студ. учреждений, обеспечивающих получение высш. образования / Е. К. Новик, И. Л. Качалов, Н. Е. Новик ; под ред. Е. К. Новика, 2012. - 542 с.

4. Пілецкі, В.А. Гісторыя культуры Беларусі: вучэбны дапаможнік для студэнтаў негістарычных факультэтаў ВНУ / В. А. Пілецкі ; Установа адукацыі "Мінскі інавацыйны ўніверсітетэт". - 2-е выд., дапрац. - Мінск : Мінскі інавацыйны ўніверсітэт, 2019. - 401 с. - Бібліягр.: 398 с.

5. Помнікі мастацкай культуры Беларусі / [аўт. тэксту : Б. А. Лазука, Л. Я. Агеева, Д. Я. Баброўскі і інш. ; уклад. Б. А. Лазука], 2012. - 413с.

6. Чарнякевіч, І.С. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік для студэнтаў лячэбнага (спецыяльнасць 1-79 01 01 "Лячэбная справа"), педыятрычнага (спецыяльнасць 1-79 01 02 "Педыятрыя") і медыка-дыягнастычнага (спецыяльнасць 1-79 01 04 "Медыка-дыягнастычная справа") факультэтаў / І. С. Чарнякевіч, 2018. - 159 с.

11. Метады выкладання Праблемны, наглядны, аналіза канкрэтных сітуацый  (кейс-метад), эўрыстычны, часткова-пошукавы
12. Мова навучання Беларуская, руская