Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)

1. Назва спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Вялікая Айчынная  вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны)
2. Спецыяльнасць I-79 01 01 Лячэбная справа
I-79 01 02 Педыятрыя
I-79 01 05 Медыка-псіхалагічная справа
I-79 01 04 Медыка-дыягнастычная справа
I-79 01 06 Сястрынская справа
3. Курс навучання 1
4. Семестр навучання 2
5. Працаёмкасць у заліковых адзінках 2
6. Ступень, званне, прозвішча,  імя, імя па бацьку выкладчыка К.г.н., дацэнт Сіткевіч Сяргей Анатольевіч;
к.г.н., дацэнт Стасевiч Мiкалай Пятровiч
к.г.н., дацэнт Сiльвановiч Станiслав Алёйзавiч

 
7. Мэты спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Максімальна поўна асвятліць гераічныя і трагічныя  падзеі на франтах Вялікай Айчынай і Другой  сусветнай  войнаў, іх узаемадзеянне і ўзаемауплыў, паказаць жыцце  народа на акупіраваных тэрыторыях і ў савецкім тыле,  уклад беларускага народа ў разгром германскіх  агрэсараў.
8. Перарэквізіты (абавязковая дысцыпліна інтэграванага модуля) Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі
9. Змест спецыялізаванага модуля па выбары студэнта Свет напярэдадні і ў пачатку Другой сусветнай вайны.  Акупацыя Германіяй краін Еўропы. СССР напярэдадні  вайны. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Акупацыйны  рэжым фашысцкіх захопнікаў на тэрыторыі Беларусі.  Антыфашысцкая барацьба на тэрыторыі Беларусі. Падзеі  на франтах вайны ў 1942-1943 гадах. Вызваленне  Беларусі. Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой  сусветнай войнаў. Вынікі і ўрокі вайны.
10. Рэкамендуемая літаратура

Основная:

1. Голубеў, В.Ф. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны) : вучэб. дапаможнік / В. Ф. Голубеў [і інш.] ; пад рэд. Ю. М. Бохана, В. Ф. Кушнера. - Мінск : Экаперспектыва, 2005. - 279 с.

2. Коваленя, А.А. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) : учеб. пособие : доп. М-вом образования Респ. Беларусь / под ред. А. А. Ковалени, Н. С. Сташкевича. - Минск : Изд. центр БГУ, 2005. – 269 с.

3. Новик, Е.К. История Беларуси : с древнейших времен до 2013 г. : учеб. пособие : допущ. М-вом образования Респ. Беларусь для студ. учреждений, обеспечивающих получение высш. образования / Е. К. Новик, И. Л. Качалов, Н. Е. Новик ; под ред. Е. К. Новика. - 4-е изд., испр. и доп. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 558 с.

Дополнительная:

4. Ковкель, И.И. История Беларуси : с древнейших времен до нашего времени / И. И. Ковкель, Э. С. Ярмусик, 8-е изд. - Минск : Аверсэв, 2010. - 621 с.

5. Трещенок, Я.И. История Беларуси. В 2 ч. Ч. 2 : учеб. пособие / [Я. И. Трещенок, А. А. Воробьев, Н. М. Пурышева, М. И. Матюшевская] ; под ред. Я. И. Трещенка, - Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 309 с.

11. Метады выкладання Праблемны, аналіза канкрэтных сітуацый (кейс-метад),  эўрыстычны, часткова-пошукавы
12. Мова навучання Беларуская, руская