University Structure Departments Department of Internal Medicine I

The Department of Hospital therapy (from 2012 – the 1st Department of Internal Diseases) was organized in Grodno State Medical Institute in September 1962.

It was headed by MD. Prof. S. Sh. Pinkus (1963-1971) when it was called Hospital therapy department, later it was headed by MD. Prof. N. F Volkov (1971-2001).

Since 2001 the Department is headed by MD. Prof. V. M Pyrochkin.

The first academic staff of the Department: Govor L. L, Starostina V. A, Kushner V. V, Hatkevich N. V., Nijegorodova O.I, Volkov N. F., Kedyshko N. M., Aver Y. M.

In the period from 1963 to 2017, the Department had more than 40 university teachers . Teachers of the Department of Hospital Therapy in different years were: Balla O. M., Boreisho D. E., Borisyuk, V. I., Volkov V. N., Volodko Yu. S., Gladkevich F. V., Gushcha I. M., Dolgoshei T. S., Ersh I. R., Zenkov, L. N., Kureisha A. K., Karas, J. Y., Kondratov V. M., Martinchik A. P. Mogilevets O. N., Picko D. V., Pron'ko O. M., Petlicky S. I., Romaniuk S. N., Romankow L. V., Roman T. S., Ryzhi V. A., Simonenko I. A., Skavronski V. I., Hotym E. N., Chirko M. M., Yatskevich E. S.; technicians: Zadorovskaya T. S., Kovalevskaya N. N., Latysheva Z. B., Malyshko, L. I., Minich, A. N., Pashkevich, I. V., Rudnitskaya L. I.