Department of Pathophysiology

address: 230023, Grodno, Bolshaja Troitskaja str., 4.

telephone: 60- 76-08, the head of the department - 74-02-68

email: mne@grsmu.by

Head of the Department - Prof. Maksimovich, Nataliya Evgenyevna