Department of Biochemistry

Address: 230009, Grodno, Gorkogo str, 80

telephone: + 375-152-43-55-59; + 375-152-43-66-79

email: kbh@grsmu.by

Head of the Department - Prof. Lelevich, Vladimir Valeryanovich