University Structure Departments Department of Medical and Biological Physics

The Department of Physics was not founded until Grodno State Medical Institute was established in August, 1958. In 1965 it was renamed to the Department of Medical and Biological Physics.

The first academic staff of the department: Head of Department Akimovа K.A., asst. RudnitskyK.S., laboratory assistant S.M. Voitovich, preparator A. Gurlo.

Acsdemic staff of the department:  K.A. Akimovа (1958–1959), I.M. Bertel (1971–present), M.V. Borisyuk (1988–1997), V.I. Varnakov (1977–1982), S.M. Voitovich (1958–1983), R.N. Grinevich (1970), I.A. Demyashkevich (2006–2008), O.A. Zharnova (2010–2015), N.N. Zabelin (1983–1999), V.M. Zavadskaya (2010–present), V.V. Zinchuk (1989–1994), V.A. Ignatenko (1971–1990), E.A. Kalyuta (2010–present), A.M. Kapitonov (2008–2009), S.I. Klintsevich (1985–present), A.V. Kopytsky (2007–present), A.D. Korol (2000–2008), B.К. Kuznetsov (1976–1990), E.Ya. Lukashik (1980–1982, 1985–present), M.M. Mazhul (1959–1985), E.P. Naumyuk (1988–present), A.K. Pashko (2010–present), S.A. Remsha (1982–1998), K.S. Rudnitsky (1958–1959), S.I. Staheiko (1968–1976), D.V. Khatsuk (2009–2011), V.N. Khilmanovich (2008–2012, 2014–present), N.A. Chaykovskaya (1999–2000), G.P. Yablonsky (1967).


The academic staff of the Department 1976–1977 academic year.


The academic staff of the Department 2017–2018 academic year.